หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประสิทธิภาพของเชื้อราท้องถิ่นในการย่อยสลายเซลลูโลสและควบคุมเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคของสุกรที่เลี้ยงแบบเกษตรธรรมชาติ
Efficiency of Indigenous Fungi in Cellulose Degradation and Controlling Pathogenic Bacteria of Natural Farming Pig

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2551 - 30 มิถุนายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (ที่ปรึกษา)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เก็บรวบรวม และจำแนกสกุลหรือชนิดของเชื้อราท้องถิ่นที่แยกได้จากบริเวณป่าไผ่ในเขตภาคเหนือ
2. ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้่อ Salmonella spp. และ E. Coli ในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสของเอนไซม์ที่ผลิตจากเชื้อราท้องถิ่น
4. เพื่อนำความรู้จากการวิเคราะห์ประโยชน์ของเชื้อราท้องถิ่น ไปต่อยอดองค์ความรู้ในการทำปศุสัตว์อินทรีย์ใ้ห้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบสกุลหรือชนิด และลักษณะแตกต่างของเชื้อราขาวที่เก็บได้จากดินบริเวณต้นไผ่ในพื้นที่ต่างกันในเขตภาคเหนือ จำนวนอย่างน้อย 3 ไอโซเลต
2. ทราบประสิทธิภาพการยับยังเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. และ E. Coli ของเชื้อราขาวในอาหารเลี้ยงเชื้อ
3. ทราบความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสและการทำงานของเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตจากเชื้อราท้องถิ่น
4. สามารถนำผลที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับฟาร์มเกษตรกรทั้งในด้านความปลอดภัยของเนื้อสุกรที่เลี้ยงแบบเกษตรธรรมชาติ รวมถึงคุณสมบัติของพื้นคอกเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยคุณภาพดีต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th