หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพเกษตรแก่นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (244 KB)
ดาวน์โหลด : 246 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th