หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของแกมมาโอไรซานอลและโปรแอนโธไซยานิดินจากข้าวเหนียวก่ำต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน เซลล์มะเร็งและ การแข็งตัวของเลือด
Effects of Gamma Oryzanol and Proanthocyanidin of Purple Rice (Oryza sativa L.) on Immune Response, Cancer Cells and Blood coagulation

หัวหน้าโครงการ รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (งานวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายมนตรี ปัญญาทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (3200 KB)
ดาวน์โหลด : 699 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อวัดผลของแกมมาโอไรซานอล และสารสกัดโดยรวมโปรแอนโธไซยานิดิน ต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การยับยั้งเซลล์มะเร็ง และการ แข็งตัวของเลือด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถใช้แกมมาโอไรซานอลและสารสกัดโดยรวมโปรแอนโธไซยานิดินจากข้าวก่ำเป็นสารยับยั้งเซลล์มะเร็งได้
2. สามารถใช้แกมมาโอไรซานอลและสารสกัดโดยรวมโปรแอนโธไซยานิดินจากข้าวก่ำเป็นสารที่ทำให้เลือดแข็งตัวได้
3. ได้ระดับการใช้ข้าวก่ำที่เหมาะสมต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับการใช้เป็นสารแอนติออกซิแดนท์
4. สามารถใช้ข้าวก่ำเป็นแหล่งอาหารเสริมได้ทั้งในคนและสัตว์
5. ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th