หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ประโยชน์จากการทำทุ่งหญ้าถั่ว-ผสมแบบปลูกสลับเป็นแถบในการเลี้ยงโครีดนม
Utilization of grass-legume pasture by alternated row planting method for dairy cows

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ (ที่ปรึกษา) , จาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3. นายจรูญโรจน์ จันทรศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
  4. นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (199 KB)
ดาวน์โหลด : 480 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์โดยวิธีการปลูกแบบสลับเป็นแถบ
2. เพื่อศึกษาสภาพการหมักหญ้าผสมถั่วพืชอาหารสัตว์และคุณค่าทางโภชนะ
3. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนะด้านพลังงานใช้ประโยชน์และพลังงานสุทธิ โดยเทคนิคการวัดแก๊ส (Hohenheim gas production technique)
4. เพื่อศึกษาผลของการให้โคนมกินหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์ที่ตัดเอามาให้กินในคอก ในแง่ของผลผลิตน้ำนมและส่วนประกอบทางเคมีของน้ำนม

ลักษณะโครงการ

• การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาการปลูกสร้างทุ่งหญ้า-ถั่วผสม เพื่อให้มีอายุการใช้ประโยชน์ยาวนานขึ้น (จากเดิมที่มีอายุการใช้แค่ 2-3 ปี) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำนมแม่โค โดยเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารข้นเสริมลงและมีแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดี ให้ได้กินตลอดทั้งปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• การปลูกหญ้าผสมถั่วจะช่วยให้ผลผลิตทุ่งหญ้าเพิ่มขึ้นโดยลดการใส่ปุ๋ยลง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ และช่วยยืดระยะเวลาการใช้แปลงหญ้าออกไป
• การให้โคนมกินหญ้าผสมถั่วพืชอาหารสัตว์ทำให้สัตว์ได้รับโภชนะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโปรตีน ทำให้ลดการให้อาหารข้นเสริมลงและลดค่าใช้จ่ายลงได้ นอกจากนี้จะช่วยปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
• การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์จะช่วยให้สัตว์ได้รับอาหารหยาบที่มีคุณค่าทางโภชนะสูงในช่วงฤดูกาลที่อาหารหยาบขาดแคลน
• การที่ได้ทราบคุณค่าโภชนะและพลังงานจะทำให้สามารถคำนวณหรือประเมินปริมาณความต้องการโภชนะที่เหมาะสมและให้สัตว์ได้กินอาหารเพียงพอกับสภาพการผลิตจริง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th