หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำแผนที่ยีนอย่างละเอียดบนตำแหน่งของโครโมโซมที่สัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนที่อัณฑะของสุกร
Fine mapping of chromosome region associated with porcine hernia inguinalis/scrotalis

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย The Institutional Erxleben Research & Innovation Council
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อวิเคราะห์หา Candidate gene จากตำแหน่งของโครโมโซมที่ได้จากการทำ Genome scan ที่สัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนที่อัณฑะของสุกร และหาจุดกลายพันธุ์ของยีนซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะการเกิดโรคไส้เลื่อนได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบยีนและตำแหน่งบนโครโมโซม ที่มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกของโรคไส้เลื่อนที่อัณฑะของสุกร และได้วิธีการจำแนกพันธุกรรมของสุกรเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการการคัดเลือกสุกรให้ปลอดจากโรคไส้เลื่อน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th