หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสุกรไทยพื้นเมืองในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
Phylogenetic studies of Thai Native pigs

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย The Institutional Erxleben Research & Innovation Council
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของสุกรไทยพื้นเมืองในเขตภาคเหนือโดยการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ (mtDNA analysis) 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสร้างแผนผังความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสุกร 3. เพื่อศึกษาถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุกรไทยพื้นเมืองจากแหล่งต่างๆในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถจำแนกลักษณะทางฟีโนไทป์ของสุกรไทยพื้นเมืองได้ในเบื้องต้น และทราบถึงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการสายพันธุ์และความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุกรไทยพื้นเมือง นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกรหัสพันธุกรรมจากไมโตคอนเดรียดีเอ็นของสุกรไทยพื้นเมือง เข้าสู่ฐานข้อมูลพันธุกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (GenBank) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมของสุกรไทยพื้นเมืองต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th