หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน Ryanodine Receptor 1 (RYR1) ในสุกรสายพันธุ์ทางการค้าและสุกรไทยพื้นเมือง
Detection of Ryanodine Receptor 1 (RYR1) Gene Mutation in Commercial Pig Breed and Thai Native Pig

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2550 - 31 มกราคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.นุชา สิมะสาธิตกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.นสพ. ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อตรวจสอบจุดกลายพันธุ์ของยีน Ryanodine Recptor 1 (RYR1) ในสุกรสายพันธุ์การค้าและสุกรไทยพื้นเมือง
2. สามารถจำแนกพันธุกรรมของสุกรที่ปลอดจากยีนเครียด สุกรที่เป็นพาหะ และสุกรที่เป็นโรคออกจากกันได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการปรับปรุงพันธุ์ คุณภาพเนื้อ และสวัสดิภาพสัตว์
3. เพื่อศึกษาลักษณะยีนเครียดในสุกรไทยพื้นเมือง เพื่อการอนุรักษ์และใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมที่สำคัญของประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบการกระจายตัวของยีน Ryanodine Recptor 1 (RYR1) ในกลุ่มสุกรสายพันธุ์ทางการค้าที่ใช้เลี้ยงในฟาร์ม และในกลุ่มสุกรพื้นเมืองของไทย
2. สามารถจำแนกสุกรที่ปลอดโรค และเป็นพาหนะของโรค เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้สุกรที่ทนต่อความเครียด ในการเลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นและมีคุณภาพเนื้อที่ดี
3. ได้ข้อมูลของลักษณะที่ดีของสุกรไทยพื้นเมืองเพิ่มขึ้น เพื่อการศึกษาด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th