หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้พลูเสริมในอาหารลูกสุกรระยะหลังหย่านมเพื่อป้องกันโรคท้องร่วง
Used of Betel Vine in Weaned Pig Diets to Prevent Diarrhea

หัวหน้าโครงการ รศ.นุชา สิมะสาธิตกุล
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2549 - 30 สิงหาคม 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.นุชา สิมะสาธิตกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดวงพร พิชผล (นักวิจัยร่วม) , จาก สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. อ.ประภาวดี ไพรินทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สาขาวิชาพรีคลินิคทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. นางสาวภัคธีมา บุญเรือง (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท)) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  6. นายวีรศักดิ์ หลวงติ๊บ (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท)) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อลดอัตราการท้องเสียในลูกสุกรระยะหลังหย่านมโดยการเสริมพลูในอาหาร
2. เพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะหลังหย่านมที่ได้รับอาหารที่มีการเสริมพลูของสุกรระยะหลังหย่านม
3. เพื่อศึกษาการย่อยได้ของโภชนะในอาหารสุกรที่มีการเสริมพลูของสุกรระยะหลังหย่านม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th