หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเลี้ยงปลากดคังระยะรุ่นโดยใช้น้ำหมุนเวียนในระบบโรงเรือนปิด
Culture of the Growing Red Tail Mystus (Mystus wyckilides) Using Water Circulation in Close Housing System

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 2 กันยายน 2556 - 2 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายบุญล่ำ สิงห์ปลา (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลากดคังระยะุรุ่นที่เลี่ยงในถังพลาสติกโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนในระบบปิดที่ความหนาแน่นต่างกัน
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อของปลาที่เลี่ยงในระบบน้ำหมุนเวียนและเลี้ยงในกระชังในบ่อดิน
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดหมุนเวียนในการเลี้่ยงปลากดคังในระบบปิด
4. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตปลากดคังระยะรุ่นในระบบปิดเพื่อใช้ในเชิงการค้าและการศึกษาวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถเลี้ยงปลากดคังระยะุรุ่นได้ในถึุงพลาสติกโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนในโรงเรือนปิด
2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลากดคังโดยใช้ระบบการบำบัดน้ำหมุนเวียนโดยใช้พื้นที่และทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด และลดมลภาวะจากน้ำทิ้งได้
3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเลี้ยงปลากดคังเพื่อการค้า และการวิจัยในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้
4. สามารถนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 1 ครั้ง และมีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติจำนวน 1 เรื่อง
5. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษา ดูงาน และฝึกงานของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th