หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลคติดในการผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (Fermented total mixed ration, FTMR) โดยมีหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก
Using Lactic acid Bacteria for Production of Fermented Total Mixed Ration (FTMR) Containing Napier Pakchong 1 as Roughage Source

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมักที่มีหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นอาหารหยาบหลัก 2. เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของอาหารผสมครบส่วนแบบหมักโดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดแลคติดได้ 3. เพื่อผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมักที่มีคุณค่าทางโภชนะเพิ่มขึ้น และสะดวกในการจัดการและสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th