หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความสัมพันธ์ของเครื่องหมายโมเลกุลของยีน DGAT, Beta-latoglobulin, Kappa-casein, BoLA-DRB3 ในโค
Association, of molecular markers of DGAT, Beta-latoglobulin, Kappa-casein, BoLA-DRB3 genes in cattle

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ สำนักพัฒนาพันธู์สัตว์ กรมปศุสัตว์
วันที่ดำเนินการ 6 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2560รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลที่สำคัญในโค
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของเครื่องหมายโมเลกุลกับลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจในโค      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th