หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อัตราการตั้งท้องของกระบือนมพันธุ์เมซานีในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ หลังการได้รับโปรแกรมฮอร์โมนพื้นฐานเอสโตรเจน/โปรเจสเตอโรน
Pregnancy Rate of Mehsana Dairy Buffaloes in the Mae Tha Nuea Royal Project Development Center, Mae On District, Chiang Mai after Treatment with an Estrogen/Progesterone-Based Protocol

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ทศพล มูลมณี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องของกระบือนมเพศเมียที่ท้องว่างในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำโปรแกรมเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการตกไข่ไปใช้ในการจัดการการสืบพันธุ์ในกระบือนม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยทำให้แม่กระบือนมพันธุ์เมซานีที่ท้องว่างตั้งท้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30%
2. ได้โปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการตกไข่ในกระบือพันธุ์เมซานี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th