หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของแคลเซียมและโบรอนต่อการเจริญเติบโตของดาวอินคา
Effects of calcium and boron on plant growth of Sacha inchi

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกนกวรรณ ละออออง (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

ประเมินอิทธิพลของธาตุโบรอนและแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและการสะสมธาตุโบรอนและแคลเซียมในเนื้อเยื่อพืชของดาวอินคาและบ่งชี้ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของแคลเซียมและโบรอนในเนื่อเยื่อพืชต่อการเจริญเติบโตของดาวอินคา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบข้อมูลผลของการจัดการธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของดาวอินคาที่จะสามารถนำไปใช้ในการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมในการปลูกดาวอินคา
2. นำเสนอผลงานหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th