หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของการเสริมแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคต่อคุณภาพของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักและการย่อยได้ของโภชนะในโคขาวลำพูน
Effects of Lactic Acid Bacteria Supplementation on Quality of Napier Pakchong 1 Silage and Nutrient Digestibility in White Lamphun Cattle

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 18 มกราคม 2560 - 17 มกราคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักที่เสริมแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติดที่อายุการเก็บแตกต่างกัน
2. เพื่อวัดการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของโคที่ได้รับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักที่เสริมแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติด
3. เพื่อวัดค่าการกินได้อิสระและการย่อยได้ของโภชนะของโคที่ได้รับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักที่เสริมแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้ได้พืชอาหารสัตว์หมักที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอขึ้น สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
2. เพื่อให้เกษตรกรมีหญ้าหมักไว้ให้วัวและแกะในยามหน้าแล้ง โดยไม่ขาดแคลนอีกต่อไป
3. ตีพิมพ์บทความวิชาการที่อยู่ในฐาน ISI หรือ SJR ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th