หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตหญ้าหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของกระบือนมพันธุ์เมซานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ปีที่ 1
Silage Production by Pure Starter for Improved milk production efficiency of Mehsana Dairy Buffalo Royal Project Foundation Mae Tha Nuea, Mae On district, Chiang Mai

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

- ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของอาหารหยาบสด พืชหมักที่เสริมและไม่เสริมด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์ - เปรียบเทียบปริมาณอาหารที่กินได้ของกระบือนมเมซานีที่ได้รับอาหารหยาบสด พืชหมักที่เสริมด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์ และพืชหมักที่ไม่เสริมด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์ - เปรียบเทียบผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมของกระบือนมเมซานีที่ได้รับอาหารหยาบสด พืชหมักที่เสริมด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์ และพืชหมักที่ไม่เสริมด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์

ลักษณะโครงการ

การศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาผลของการใช้ต้นเชื้อในการผลิตหญ้าหมักเพื่อเป็นการถนอมอาหารหยาบให้เพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมของกระบือนมเมซานีที่ได้รับหญ้าหมักที่เสริมและไม่เสริมต้นเชื้อบริสุทธิ์ โดยจะทำการศึกษาในกระบือนมพันธุ์เมซานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จำนวน 12 ตัว โดยจะทำการเปรียบเทียบอาหารหยาบที่ใช้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้อาหารหยาบสด กลุ่มที่ใช้อาหารหยาบหมักที่ไม่ได้ใส่ต้นเชื้อบริสุทธิ์ และกลุ่มที่ใช้อาหารหยาบหมักที่ใส่ต้นเชื้อบริสุทธิ์ ทำการทดสอบเป็นเวลา 3 เดือน ทำการสุ่มตัวอย่างอาหารหยาบเดือนละครั้ง เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ทำการเก็บข้อมูลด้านปริมาณอาหารที่กินได้ปริมาณน้ำนมทุกวัน และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำนมทุก 15 วัน เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้วจะมีการถ่ายทอดโนโลยีการผลิตอาหารหยาบหมักให้แก่เกษตรกร อย่างน้อย 2 ครั้ง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th