หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตร กรณีศึกษาพื้นที่รับน้ำ ฝายแม่ลาวฝั่งขวา ตอน3
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาการบริหารจัดการน้ำและศักยภาพของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
2. เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ/ผู้แทนของใช้นำ โครงการฝายแม่ลาวฝั่งขวา ตอน 3 ให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางการเกษตร
3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคณะกรรมการฯ ในการวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
4. การจัดทำข้อมูล การบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th