หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดแยกและการศึกษาคุณลักษณะของต้นเชื้อแบคทีเรียเพื่อผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (Ensiled total mixed ration, eTMR) สำหรับโคนม
Screening and Characterization of Bacterial Inoculants Bacterial to Produce (Ensiled total mixed ration, eTMR) for Dairy Cow

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฏาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายณัชชา เกษพานิช (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดแยกแบคทีเรียผลิตกรดแลคติดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
2. เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมักที่มีหญ้าเปียร์ปากช่อง 1 เป็นอาหารหยาบหลัก
3. เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของอาหารผสมครบส่วนแบบหมักโดยการใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลคติด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th