หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทดสอบปริมาณการกินน้ำและปริมาณสาร CTC ตกค้างในไก่เนื้อ
Investigation of water consumption in broiler with water soluble CTC and CTC residual in blood and meat

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Picheng Chia Tai Biochemistry co., LTD
วันที่ดำเนินการ 15 เมษายน - 15 สิงหาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาววิภาสิริ สมบัติใหม่ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาปริมาณการกินน้ำได้ของไก่เนื้อ
2. เพื่อศึกษาปริมาณสาร CTC ตกค้างในเนื้อไก่
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเจิรญเติบโตของไก่ต่อการได้รับสาร CTC ผสมน้ำ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th