หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตร กรณีศึกษาพื้นที่รับน้ำ ฝายแม่ลาวฝั่งขวา ตอน3
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
 2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (หัวหน้าโครงการ)
 2. นายจรูญ ทาเขียว (นักวิจัยร่วม)
 3. นายจำเนียน จริยา (นักวิจัยร่วม)
 4. นางสาวจิราภรณ์ ยาสมุทร (นักวิจัยร่วม)
 5. นายทองคำ หมูทอง (นักวิจัยร่วม)
 6. นายทัศน์ ยะเป็ง (นักวิจัยร่วม)
 7. นายธงชัย สดใส (นักวิจัยร่วม)
 8. นายปุ้ย ใจวงค์ (นักวิจัยร่วม)
 9. นายไพโรจน์ แอบยิ้ม (นักวิจัยร่วม)
 10. นายวิชาญ อินตีะปันโย (นักวิจัยร่วม)
 11. นายวินัย ยศมูล (นักวิจัยร่วม)
 12. นายสถาพร ตาดสุวรรณ์ (นักวิจัยร่วม)
 13. นายสมจิต คำสม (นักวิจัยร่วม)
 14. นายอินหลวย มีทางดี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาการบริหารจัดการน้ำและศักยภาพของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
2. เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ/ผู้แทนของใช้นำ โครงการฝายแม่ลาวฝั่งขวา ตอน 3 ให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางการเกษตร
3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคณะกรรมการฯ ในการวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
4. การจัดทำข้อมูล การบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th