หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดแยกและการศึกษาคุณลักษณะของต้นเชื้อแบคทีเรียเพื่อผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (Ensiled total mixed ration, eTMR) สำหรับโคนม
-Screening and Characterization of Bacterial Inoculants Bacterial to Produce (Ensiled total mixed ration, eTMR) for Dairy Cow

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฏาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายณัชชา เกษพานิช (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดแยกแบคทีเรียผลิตกรดแลคติดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
2. เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมักที่มีหญ้าเปียร์ปากช่อง 1 เป็นอาหารหยาบหลัก
3. เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของอาหารผสมครบส่วนแบบหมักโดยการใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลคติด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th