หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแก้ไขระบบสืบพันธุ์ให้กับโคนม
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันที่ดำเนินการ 27 เมษายน - 31 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (นักวิจัยร่วม)
  5. นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

การจัดการระบบการสืบพันธุ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์ให้กับโคนมในกลุ่ม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th