หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนายองค์ประกอบทางเคมีของเนเปียร์หมักด้วยเครื่องฟูเรียทราน-สฟอร์มเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปี
Chemical Composition Prediction of Nappier Grass Silage by Fourier-Transform Near Infrared (FT-NIR) Spectroscopy

หัวหน้าโครงการ นางสาวพิมพร คำทวี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวพิมพร คำทวี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสร้างสมการทำนายค่าองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์หมักในเครื่อง FT-NIR spectroscopy ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นฐานข้อมูลของเครื่อง FT-NIR spectroscopy เพื่อใช้วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์หมัก เพื่อการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างหญ้าเนเปียร์หมักแก่เกษตรกรและนักวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ รวดเร็ว และใช้ประกอบการตัดสินใจในการนำหญ้าเนเปียร์หมักไปใช้ในขั้นตอนต่อไป อีกทั้งเป็นเทคโนโลยีประกอบการสอนวิชา PROXIMATE ANALYSIS FEEDS      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th