หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

จัดตั้งห้องปฏิบัติการหน่วยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำนมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันที่ดำเนินการ 27 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวพิมพร คำทวี (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (นักวิจัยร่วม)
  7. นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

จัดตั้งห้องปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำนมและผลิตภัณฑ์ ให้บริการแก่สหกรณ์และผู้เลี้ยงโคนม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th