หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาอุปกรณ์ฟักไข่ภายในโรงเพาะฟักเพื่อเพิ่มผลผลิตลูกพันธุ์ปลานิล
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 25 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายวศิน ศรีรัตนศาสตร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ภายในโรงเพาะฟักให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
2. เพื่อศึกษาระดับแรงดันน้ำ และสภาวะที่เหมาะสมต่อการฟักไข่ปลานิล
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตลูกปลานิลให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ฟาร์มฯ มีระบบการจัดการภายในโรงเพาะฟักที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
2. สามารถหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการฟักลูกพันธุ์ปลานิลได้
3. อัตราการฟักไข่ที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนาอุปกรณ์ฟักไข่
4. นักศึกษาได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะทางการวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถพัฒนาหัวข้อวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำได้
5. นักวิจัยสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของภาคเอกชนจนนำไปสู่การทำวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนได้อย่างต่อเนื่องง
6. บุคลากรวิจัยสามารถเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานเชิงวิชาการ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th