หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้เอนโดไฟต์ติกแอคติโนแบคทีเรียควบคุมเชื้อ Colletotrichum acutatum และ Botryis cinerea ในการผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค
Using Endophytic Actinobacteria controlling Colletotrichum acutatum and Botryis cinerea in Disease-free Strawberry Production

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 28 พฤษภาคม 2562 - 27 พฤษภาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาววราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มช
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์เอนโดไฟต์ติกแอคติโนแบคทีเรียที่ยับยั้งเชื้อ Colletorichum acutotum และ Botrytis cinerea สาเหตุโรคของสตรอว์เบอร์รี้
2. ทดสอบประสิทธิภาพของเอนโดไฟต์ติกแอคติโนแบคทีเรียในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอรี
3. ศึกษาความสัมพันธ์ในการเข้าอาศัยอยู่ของเอนโดไฟต์ติกแอคติโนแบคทีเรียในสตรอว์เบอร์รี
4. ศึกษาความสัมพันธ์ทางชีวเคมีของเอนโดไฟต์ติกแอคติโนแบคทีเรียกับสตรอว์เบอร์รี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th