หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้เทคนิค LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) ในการตรวจระบุยีน MCR-1 ในน้ำนมโคเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
Use of LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) to detect MCR-1 gene in Northern Thailand dairy milk

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค LAMP ในการตรวจสอบยีน mcr-1 ในน้ำนมโค
2. เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตนม "mcr-1 free milk"

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พัฒนาเทคนิค LAMP ในการตรวจสอบการปนเปื้อนยีน mcr-1 ในน้ำนมโค จะช่วยเพิ่มให้เกษตรสามารถรักษาโรคเต้านมอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความมั่นใจในการบริโภคน้ำนมโคแก่ผู้บริโภคได้ ซึ่งเทคนิค LAMP นี้จะมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณในการตรวจวัด เมื่อเทียบกับวิธีอื่น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th