หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม ปีที่ 3 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง)
Selection, Breeding Improvement of Swine, and Examination of Suitable Diet

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ทศพล มูลมณี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 23 ธันวาคม 2559 - 28 กันยายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์สุกรลูกผสมรุ่น F3 (ลูกผสมพื้นเมือง เปียแตรง และเหมยซาน) สำหรับการเลี้ยงทดสอบบนพื้นที่สูง
2. เพื่อทดสอบและพัฒนาสูตรอาหารสุกรที่เหมาะสมในรุ่น F3 โดยการใช้วัสดุจากท้องถิ่นร่วมด้วย
3. เพื่อทดสอบระบบการเลี้ยงสุกรที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs; สุกร)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มูลนิธิโครงการหลวงมีสายพันธุ์สุกรลูกผสมที่มีสมรรถภาพการผลิตดี และสามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง โดยใช้อาหารที่มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมเป็นอาชีพให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง ภายใต้ระบบการเลี้ยงสุกรที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs; สุกร)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th