หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาพันธุกรรมสีขนพื้นฐานในม้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตม้าสีเข้ม
Study of basic coat color genetic in horse for improving production efficiency of dark horse

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 30 เมษายน 2562 - 30 ตุลาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. พันตรี สิทธิชัย เอี่ยมประไพ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมการสัตว์ทหารบก
  3. พันตรีโกสินทร์ ทองศรี (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมการสัตว์ทหารบก
  4. อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ (นักวิจัยร่วม)
  5. พันโทปัทมา ทองศฤงคลี (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมการสัตว์ทหารบก
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์พันธุกรรมของสีขนพื้นฐานในประชากรม้าพ่อแม่พันธุ์และแม่พันธุ์ทดแทนของกรมการสัตว์ทหารบก
2. เพื่อคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์มาทดสอบจับคู่ผสมให้ได้ลูกม้าสีเข้มแบบต่าง ๆ ตามเป้าหมายของหน่วยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตม้าโดยวางแผนการจัดการผสมพันธุ์ระยะยาวจากพ่อแม่พันธุ์ที่มีและแนวทางการจัดซื้อหรือเตรียมแม่พันธุ์ทดแทนในระยะเวลา 3 ปี
4. เพื่อพัฒนาการใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในการทำงานวิจัยร่วมกันในด้านพันธุศาสตรืโมเลกุลอย่างยั่งยืน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th