หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

The use of low molecular weight sodium alginate and probiotics as promoter on growth performance, immunity, gut morphology, hindgut short chain fatty acid and disease resistance of tilapia (Oreochromis niloticus)
The use of low molecular weight sodium alginate and probiotics as promoter on growth performance, immunity, gut morphology, hindgut short chain fatty acid and disease resistance of tilapia (Oreochromis niloticus)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.Hien Van Doan
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.Hien Van Doan (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (ที่ปรึกษา)
  3. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวพิมพร คำทวี (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th