หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกสารสกัดจากพืชที่มีศักยภาพในการต่อต้านเชื้อพีอาร์เอสไวรัสในสุกร
The selection of potential plant extracts for antiviral activity against PRRSV in pig

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฏาคม 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยวัฒน์ อาจิน (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาคัดเลือกสารสกัดจากพืชที่มีศักยภาพในการต่อต้านยับยั้งเชื้อไวรัส PRRSV
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากพืชในการต่ดต้านยับยั้งเชื่อไวรัส PRRSV ในหลอดทดลอง (In Vitro)
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากพืชในการต่อต้าน ยับยั้งเชื้อไวรัส PRRSV ในสุกร (In vivo)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th