หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือก การผลิต และการทดสอบคุณภาพในภาคสนามของเอนไซม์ไฟเตสโดยรวมสำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว
Screening, Production, and Quality Field Test of Crude Phytase for Manogastric Animals

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวพิมพร คำทวี (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสโดยรวมที่ทำงานได้ดีในสภาวะทางเดินอาหารสัตว์กระเพาะเี่ดี่ยว
2. เพื่อผลิตเอนไซม์ไฟเตสโดยรวมที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตอาหารสัตว์
3. เพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของอาหารและประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์กระเพาะเี่ดี่ยวโดยการเสริมเอนไซม์ไฟเตสโดยรวม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ไฟเตสโดยรวมที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้อาหารในสัตว์กระเพาะเดี่ยว
2. องค์ความรู้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เอนไซม์ที่ได้สามารถขยายสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลถึงการลดการนำเข้าเอนไซม์จากต่างประเทศ
3. บทความทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง เกี่ยวข้องกับ
- เชื้อที่ใช้ผลิตเอนไซม์และสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์ 1 เรื่อง
- ผลการเปรียบเทียบคุณภาพของเอนไซม์ที่ผลิตได้กับเอนไซม์ที่นำเข้าจากต่างประเทศในแง่การย่อยได้และสมรรถนะการผลิตของสุกร 1 เรื่อง
4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) จำนวน 1 คน
5. สิทธิบัตรเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตเอนไซม์ไฟเตสโดยรวมสำหรับใช้ในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th