หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กลยุทธ์การเหนี่ยวนำการตกไข่และกำหนดเวลาผสมเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในแม่พันธุ์โคเนื้อ
Ovulation synchronization and fixed-time AI strategies to enhance reproductive performance in beef cows

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาววริษฐา อุกฤษ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ระยะสั้นโดยใช้ progesterone สังเคราะห์ (5 วัน) ที่แตกต่างกัน ต่ออัตราการเป็นสัด อัตราการตกไข่ และการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลบนรังไข่
2. เพื่อนำโปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ระะยะสั้นไปใช้ร่วมกับการกำหนดเวลาผสมเทียมในการเพิ่มอัตราการตั้งท้องในแม่พันธุ์โคเนื้อ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th