หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้พรีไบโอติกชนิดใหม่จากวัสดุเหลือทิ้งของการเกษตรและโพรไบโอติกทดแทนสารปฏิชีวนะในการเลื้ยงปลานิล, Oreochromis niloticus
Novel prebiotics from agricultural by-products and probiotic as alternative strategies for antibiotics in culturing of Nile tilapia. Oreochromis niloticus

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.Hien Van Doan
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 2 กรกฏาคม 2561 - 1 กรกฏาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.Hien Van Doan (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. To evaluate the effects of pineapple waste and watermelon rind as novel prebiotics on growth performance, innate immune response, relative immune and antioxidant gene expressions, as well as disease resistance of the Nile tilapia. O. niloticus against S. agalactiae.
2. To evaluate the effect of pineapple waste and watermelon rind in combination with Lactobacillus growth performance, innate immune response. relative immune and antioxidant gene expressions, and disease resistance of the Nile tilapia.O. niloticus against S. agalactiae.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th