หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกองค์ประกอบทางเคมีสำคัญและตรวจสอบความเป็นพิษ ในสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากงาขี้ม้อน เพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง
Screening of bioactive active ingredients and their toxicity from crude extract and essential oil of Perilla frutescens for the development of functional food and cosmetics

หัวหน้าโครงการ ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 12 กันยายน 2557 - 11 กันยายน 2558รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายพงศธร ธรรมถนอม (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  3. ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  4. อ.ดร.วรินทร รักษ์ศิริวณิช (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเภสัชศาสตร์ มช.
  5. นายสุรัตน์ หงษ์สิบสอง (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
  6. อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1 ศึกษาและสำรวจความหลากหลายของลักษณะประจำพันธุ์ของงาขี้ม้อนบนที่สูงทางภาคเหนือของไทย
2 ตรวจวัดปริมาณสาร Perilla ketone ในแต่ละพันธุ์ ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆในภาคเหนือของไทย
3 ศึกษาองค์ประกอบสำคัญทางเคมีทั้งชนิดและปริมาณของสารสกัดหยาบจากไดโครมีเทนและเมทานอล จากส่วนใบ และเมล็ด
4 ศึกษาองค์ประกอบสำคัญทางเคมีทั้งชนิดและปริมาณของน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากส่วนใบและเมล็ด
5 ผลิตสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยให้กับโครงการย่อยที่ 2 เพื่อการทดสอบฤทธิ์ทางชีวเคมีและความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน
6 วางแผนในการผลิตสารสกัดและน้ำมันหอมระเหย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอางและวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษาในโครงการ
7 เพื่อทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดที่ได้จากใบ และเมล็ดของงาขี้ม้อน โดยใช้หนูเป็น model ทดสอบ
8 เพื่อทดสอบฤทธิ์ต่อเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากใบและเมล็ดของงาขี้ม้อน
9 เพื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโต และฤทธิ์ชักนำให้ิเกิด apptosis ใน cancer cell line และความเป็นพิษต่อเซลล์ แบบ in vitro ใน normal cell line ของสารสกัดจากใบและเมล็ดของงาขี้ม้อน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้ข้อมูลความหลากหลายและลักษณะประจำพันธุ์ของงาขี้ม้อนในภาคเหนือของไทย
2. ได้สารสกัดและชนิดและปริมาณองค์ประกอบทางเคมีสำคัญของงาขี้ม้อนเพื่อนำไปพัฒนาในวงการเครื่องสำอางและสปา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3. ได้ข้อมูลชนิดและปริมาณองค์ประกอบทางเคมีสำคัญของน้ำมันหอมระเหยของงาขี้ม้อน เพื่อนำไปพัฒนาในวงการเครื่องสำอางและสปา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
4.สามารถสร้างนักศึกษาในระดับปริญญาโทและมีผลงานเป็นวิทยานิพนธ์
5.สามารถนำข้อมูลไปตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติได้ เพื่อเผยแพร่ความรู้
6. สามารถแยกสกัดสาร bioactive compounds ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทดสอบต่อไป และำำได้ข้อมูลศักยภาพของสารสกัดหยาบ และ essential oil ในการกระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งระบบทางเดินทางฤทธิ์ชักนำไปเกิด appptosis ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต่อเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และข้อมูลความเป็นพิษแบบเฉียบพลันเมื่อทำการทดสอบในหนูทอดลอง
7. ก่อให้เกิดการพึงตนเองทางด้านวัตถุดิบ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น เป็นวัตถุดิบในนำไปพัฒนาในวงการเครื่อสำอางและสปา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th