หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
Research and Development of Animals Processed Products in Royal Project Area

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 30 มกราคม - 25 พฤศจิกายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวณัฐกานต์ มณีทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. รศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. นางสาววิไลพร ทัณฑะรักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  5. นายองอาจ ส่องสี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปชชนิดใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง
2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษา
3. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการผลิตและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากไก่กระดูกดำ ไก่เบรส และสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ ที่มีความคุ้มค่าในการผลิตและได้รับการยอมรับจากผุ้บริโภค      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th