หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้โปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่และกำหนดเวลาการผสมเทียมแบบระยะสั้นเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องในโครีดนมและโคพักรีด
Application of Short-term synchronizing ovulation and fixed-time AI protocol to enhance pregnancy rates in lactating and dry cows

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาววิลาสีนี ภิโรกาศ (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ระยะสั้นโดยใช้ progesterone สังเคราะห์ (5 วัน) ที่แตกต่างกัน ต่ออัตราการเป็นสัด อัตราการตกไข่ และการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลบนรังไข่
2. เพื่อนำโปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดไปใช้ร่วมกับการกำหนดเวลาผสมเทียมในการเพิ่มอัตราการตั้งท้องในแม่โครีดนมและลดจำนวนโคพักรีดไม่ตั้งท้อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th