หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553
Satisfactions of Final Year Students with the Course of Bachelor of Science Program in Agriculture, Major Animal Science (revised 2009)

หัวหน้าโครงการ นางแสงดาว แบนซิเกอร์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 มิถุนายน 2558 - 23 มีนาคม 2559รายชื่อนักวิจัย

  1. นางแสงดาว แบนซิเกอร์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553
2. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553
3. ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา และำได้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับปรุงในการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th