หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต่อการย่อยได้และ สมรรถนะการผลิตของโคลูกผสมโคขาวลำพูนเพื่อผลิต โคขุนคุณภาพ (CMU Beef)
Effect of Napier Grass (Pennisetum purpureum cv. Pakchong 1) on Digestibility and Production Performance in Crossbred White Lamphun Cattle for CMU Beef Production

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาระดับพลังงานและโปรตีนในอาหารโคลูกผสมโคขาวลำพูน
2. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการให้อาหารโคลูกผสมโคขาวลำพูนที่เหมาะสมในการผลิตเนื้อจากโคพื้นเมือง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบชนิดของอาหารหยาบที่เหมาะสมกับโคลูกผสมโคขาวลำพูน
2. ทราบระดับการเสริมอาหารข้นที่เหมาะสมกับโคลูกผสมโคขาวลำพูน
3. ทราบความต้องการพลังงานของโคลูกผสมโคขาวลำพูน
4. ทราบความต้องการโปรตีนของโคลูกผสมโคขาวลำพูน
5. ทราบปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้ง พลังงานและโปรตีน
6. ทราบการกินได้วัตถุแห้งต่อนํ้าหนักตัว และ ประสิทธิภาพการใช้อาหารของโคลูกผสมโคขาวลำพูน
7. ทราบปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับของพลังงานและโปรตีนต่อผลผลิตของโคลูกผสมโคขาวลำพูน
8. ทราบโปรตีนที่ย่อยและไม่ย่อยสลายในกระเพาะหมักของวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดลอง
9. ทราบพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดลอง
10. ทราบผลตอบสนองต่อพลังงานและโปรตีนของโคลูกผสมโคขาวลำพูน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th