หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คุณภาพซากและเนื้อโคขุนคุณภาพดี (CMU Beef)
Carcass and Meat Quality of CMU Beef

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.บัลย์กุล ทิพย์เนตร (นักวิจัยร่วม) , จาก บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์จำกัด
  4. ดร.อำพล วริทธิธรรม (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมปศุสัตว์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาคุณภาพซากโคลูกผสม ขาวลำพูน x แองกัส และ โคนม x แองกัส
2. ศึกษาคุณภาพเนื้อโคลูกผสม ขาวลำพูน x แองกัส และ โคนม x แองกัส      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th