หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการสกัดสารออกฤทธิ์สำคัญจากข้าวก่ำในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
The study on active chemical composition and extraction of active ingredients from purple rice in the northern of Thailand

หัวหน้าโครงการ ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 28 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวพัชรินทร์ ประสนธิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
  3. ผศ.ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th