หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้น้ำหมักมะขามป้อมเป็นแหล่งวิตามินซีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในลูกพันธุ์ปลานิล
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลอำเภอแม่แตง
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ศิริพร โทลา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบวิตามินซีผงจากน้ำหมักมะขามป้อม
2. เพื่อศึกษาอัตราการใช้น้ำหมักมะขามป้อมในรุปแบบผงที่เหมาะสมที่สุดในอาหารลูกพันธุ์ปลานิล
3. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้พืชธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีในการเสริมสร้างสุขภาพลูกพันธุ์ปลานิล      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th