หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนโคนมสาวตั้งท้องทดแทนฝูงด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพสำหรับเหนี่ยวนำการตกไข่และกำหนดเวลาผสมเทียม
Reproductive management to increase the number of replacement pregnant dairy heifers with effective hormonal protocol for synchronizing ovulation and fixed-time artificial insemination

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาววรัญญา ไชยกล (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมฮอร์โมนที่แตกต่างกันต่ออัตราการเป็นสัด อัตราการตกไข่ และอัตราการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลบนรังไข่ในโคนมสาว
2. เพื่อใช้โปรแกรมฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพร่วมกับการกำหนดเวลาการผสมเทียมในการเพิ่มจำนวนโคนมสาวตั้งท้องทดแทนฝูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th