หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2557รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินความสำเร็จหรือการบรรจุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2. เพื่อติดตามพัฒนาการและความต่อเนื่องของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ซึ่งเป็นโครงการที่มีการส่งมอบงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี
3. เพื่อทราบถึงปัจจัยและสาเหตุที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว
5. เพื่อวิเคราะห์เชิงคุณค่าและความคุ้นค่าของการลงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และวิเคราะห์หาบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนโครงการวิจัย
6. เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินของ สกว. ในการพิจารณาสนับสนุนงานโครงการวิจัยในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ผลลัพธ์และผลกระทบของการดำเนินงานของชุดโครงการขนาดใหญ่ที่ สกว. ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
2. ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนโครงการวิจัยโดยสามารถนำไปปรับปรุงหรือกำหนดเป็นนโยบายของ สกว. ในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th