หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพิ่มปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 3 ในน้ำนมของโคที่ได้รับการเสริม Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน pfa genes จาก Shewanella putrefaciens
Elevation of Omega-3 Fatty Acid Content in Milk of Dairy Cows Supplemented with Recombinant Saccharomyces cerevisiae Harboring pfa genes from Shewanella putrefaciens

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 17 กรกฏาคม 2555 - 16 ตุลาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. Produce recombinant Saccharomyces cerevisiae harboring pfa genes from Shewanella putrefaciens 2. Evaluation omega-3 content in milk of dairy cows supplemented recombinant Saccharomyces cerevisiae Harboring pfa genes from Shewanella putrefaciens

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- Production rcombinant S. cerevisiae hrboring pfa genes from S. utrefaciens - Elevation of omega-3 in dairy milk - Knowledge of rcombination S. cerevisiae hrboring pfa genes from S. putrefaciens - Knowledge of feeding of recombinant S. cerevisiae harboring pfa gene from S. putrefaciens - Publish in the scientific journal with title      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th