หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA Markers) สำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ของไก่กระดูกดำ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง)
Study and Identification of DNA markers for black boned chicken

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 27 ธันวาคม 2559 - 22 กันยายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA marker) สำหรับ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มูลนิธิโครงการหลวงมีชุดเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA marker) ที่สามารถบ่งชี้ลักษณะสีดำของเนื้อหรือลักษณะเอกลักษณ์สำคัญอื่น ๆ ของไก่กระดูกดำ สำหรับใช้คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไก่กระดูกดำ ที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์เพื่อผลผลิตลูกไก่กระดูกดำสำหรับการส่งเสริมเกษตรกร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th