หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตน้ำนมโคที่มีวิตามินดีสูงโดยเสริมยีสต์ที่ปริมาณวิตามินดีสูงที่ผ่านการฉายรังสียูวีในอาหารโคนม
Vitamin D Rich Milk Production from UV-lrradiated Vitamin D Rich Yeast Supplementation in Dairy Cow Diet

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2566กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายปฏิภาณ หน่อแก้ว (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ได้กรรมวิธีในการผลิตยีสต์ที่มีปริมาณวิตามินดีสูงที่ผ่านการฉายรังสียูวี
2. ได้ยีสต์ที่มีปริมาณวิตามินดีสูงที่ผ่านการฉายรังสียูวี
3. ได้กรรมวิธีในการให้อาหารผสมครบส่วนที่เสริมยีสต์ที่มีปริมาณวิตามินดีสูงที่ผ่านการฉายรังสียูวี
4. ได้น้ำนมที่มีปริมาณวิตามินดีสูงขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th