หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตอบสนองของรังไข่ต่อการให้ฮอร์โมนโกนาโดทรอปีนก่อนการกระตุ้นการตกไข่ในโคนม
Ovarian response following pre-treatment with gonadotropin hormone in superovulation protocol in dairy heifer

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 24 เมษายน 2557 - 31 ตุลาคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.สพ.ญ.จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข มช.
  4. นายสัตวแพทย์ กีรติ ธิแจ้ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อทดสอบการตอบสนองของรังไข่ต่อการกระตุ้นการตกไข่แบบใช้ฮอร์โมนเอฟเอสเอช (FSH) เหนี่ยวนำเพิ่มจำนวนฟอลลิเคิลก่อนการกระตุ้นการตกไข่ เปรียบเทียบกับการกระตุ้นการตกไข่ในการทำย้ายฝากตัวอ่อนแบบดั้งเิดิมและศึกษาเปรียบเทียบผลการผลิตตัวอ่อนจากการกระตุ้นการตกไข่ทั้งสองวิธี เพื่อนำไปเป็นต้นแบบของการกระตุ้นการตกไข่เพื่อการผลิตตัวอ่อนโคนมต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ต้นแบบการทำการกระตุ้นการตกไข่ในโคนม ที่สามารถเพิ่มการตอบสนองของรังไข่ และให้ผลผลิตตัวอ่อนคุณภาพดีจำนวนมากขึ้นกว่าการทำการกระตุ้นแบบเดิม โดยไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หลังการทำการกระตุ้น ได้สต๊อกตัวอ่อนแช่แข็งสำหรับการศึกษาต่อยอด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th