หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับแพะพ่อแม่พันธุ์จากวัตถุดิบในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
Development of Feed Rations for Breeder Goat from Local Feedstuff in The Royal Project Foundation Mae Tha Nuea, Mae On district, Chiang Mai

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (ที่ปรึกษา)
  3. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อศึกษาศักยภาพของพืชอาหารสัตว์และวัสดุเศษเหลือในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จากองค์ประกอบทางเคมี องค์ประกอบของเยื่อใย การย่อยได้ การย่อยสลายในกระเพาะรูเมน และการวัดปริมาณแก๊ส - เพื่อศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มคุณค่าทางอาหาร หรือเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์และวัสดุเศษเหลือในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ - เพื่อพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับแพะพ่อแม่พันธุ์จากพืชอาหารสัตว์และวัสดุเศษเหลือในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ข้อมูลแหล่งอาหารหยาบและวัสดุเศษเหลือในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ - ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบ - ได้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของแพะพ่อแม่พันธุ์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th