หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาคุณภาพอาหารโปรตีนจากถั่วเหลืองเพื่อผลิตปลากะพงอินทรีย์อย่างยั่งยืน
Improvement of Nutritional Quality of Soy protein-based Diet for Sustainably Production of Organic Barranmundi (Lates Carifer)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ศิริพร โทลา
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ศิริพร โทลา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.Hien Van Doan (ที่ปรึกษา)
  3. นายนภสินธุ์ สมมิตร (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวพิมพร คำทวี (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (นักวิจัยร่วม)
  6. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th