หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและการปั้มน้ำบนพื้นที่สูง
Biogas System Development as a Renewable Energy Source for Producing Electricity and Pumping Water on highland Area.

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 18 มกราคม - 13 พฤศจิกายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  4. นางสาววิไลพร ทัณฑะรักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  5. นายองอาจ ส่องสี (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ขนาดเล็กสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องปั้มน้ำ และเครื่องบดเมล็ดพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
2. เพื่อจัดทำร่างคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพขนาดเล็กสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องปั๊มน้ำ เละเครื่องบดเมล็ดพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th